از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

دبیرخانۀ همایش

 

 

عنوان همایش: شاهنامه و زبان فارسی


رئيس همايش : دکتر محمدجعفر یاحقی، مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه و خردسرای فردوسی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی خراسان.

دبیر علمی همایش: دکتر محمدجعفر یاحقی

دبیر اجرایی همایش: دکتر سیدعلی کرامتی مقدم، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی، رئيس انجمن علمي آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي استان خراسان رضوی

سطح برگزاری همایش: ملی


مهلت ارسال مقاله: 23 اردیبهشت 1400

تاریخ برگزاری: 25 اردیبهشت 1400

برگزارکنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد با مباشرت قطب علمی فردوسی و شاهنامه، خردسرای فردوسی، انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی و انجمن ترویج زبان فارسی شعبۀ خراسان.

مکان برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد.

تماس با دبیرخانه: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قطب علمی فردوسی و شاهنامه

مسئول دبیرخانه:  خانم‎ اعظم نیکخواه فاردقی و رویا رستگار.

تلفن تماس:

09921799299

05135019274 - 09339108014

فکس دبیرخانه: 05138806733