از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

انجمن ادبی استاد قهرمان و نکوداشت استاد احمدعلی رجایی بخارایی

برنامۀ این هفته انجمن استاد قهرمان با گرامی‌داشت یاد و نام استاد رجایی بخارایی همراه بود که در تاریخ 29 تیرماه 1400 برگزار شد.


در آغاز نشست مهربانو مژگان خادمی از بجنورد به شاهنامه‌خوانی پرداخت و ابیات 667 تا 591 داستان رستم و سهراب را قرائت کرد.


سپس استاد سعید رجایی بخارایی، فرزند برومند استاد احمدعلی رجایی بخارایی دربارۀ وجوه شخصیتی ایشان سخن گفت و به نقل خاطره‌ای از چهار سال شاگردی در محضر پدر خود پرداخت. وی در سخنان خود گفت «پدر معتقد بود که ادبیات و فلسفه مادر همۀ علوم و شئون زندگی بشر حتی برای شخصیت‌سازی است» و در ادامه افزود که معلمی سخت‌گیر و دقیق بودند. فرزند استاد به مدیریت قوی، سیاستمدار بودن ایشان که در کابینۀ دکتر مصدق حضور داشتند، حقوق‌دان بودن ایشان، ساخت دانشکدۀ ادبیات و کتابخانۀ آستنان قدی رضوی به شکل کنونی و مرکز پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی اشاره کرد و در پایان از دکتر محمدجعفر یاحقی تشکر و قدردانی کرد که در سال‌های فقدان پدر، به طور مستقیم و غیرمستقیم یاد و نام ایشان را زنده نگه داشته است. همچنین در ادامۀ برنامه نادر خراسانی و مرتضی آخرتی به شعرخوانی پرداختند و متأسفانه دکتر لیلا کردبچه موفق به حضور در برنامه نشد. پایان‌بخش برنامه خوانش شعری از استاد قهرمان توسط محمدرضا سرسالاری، میزبان نشست بود که استاد در تاریخ 29 تیرماه 1391 این شعر را سروده‌اند. این نشست به مدت 60 دقیقه به طول انجامید.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور