از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نشست شانزدهم شاهنامه و اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی

در این نشست عبدالرضا ناصرمقدسی در ادامۀ تحلیل داستان «فریدون» از منظر اسطوره‌شناسی عصبی- تکاملی، به طرح بحث مهاجرت آریاییان و ارتباط آن با فریدون و پسرانش پرداخت. او با ارائۀ توضیحات مفصل و تحلیل‌های مبسوط بر پایۀ علم ژنتیک، باستان‌شناسی و... این‌گونه نتیجه گرفت که آریاییان در ابتدا ساکن مناطقی در فلات ایران بودند و سپس مهاجرت کردند و بعدها دوباره به وطن خود بازگشتند که این بازگشت دوباره، عموما با عنوان «مهاجرت آریاییان» شناخته می‌شود در حالی که عملاً این‌طور نیست و صرفاً رجوعی است به میهن. عبدالرضا ناصرمقدسی با بیان این نکات، ارتباطی بین کوچ‌های آریاییان و مهاجرت‌های پسران فریدون برقرار کرد و از این رهگذار به تحلیل شاهنامه از دیدگاه عصبی- تکاملی پرداخت.

گزارش: زینب قدسی‌فر