از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

آخرین نشست از فصل اول‌ شاهنامه‌خوانی دکتر فرزاد قائمی

نوزدهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی در ساعت ۲۱:۰۰  دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنران این سلسله‌نشست‌ها دکتر فرزاد قائمی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، شاهنامه‌پژوه و اسطوره‌شناس، و دبیر این جلسه مرسده اسلامی، دانشجوی دکتری ادبیات حماسی بود.


در این جلسه طبق روال، ابیاتی از شاهنامه خوانده شد و دکتر قائمی به شرح و توضیح آن‌ها پرداخت. او در پایان جلسه وعده داد که شاهنامه‌خوانی با تغییرات مثبت در فصل بعد برخواهد گشت. این نشست آخرین جلسه از فصل نخست شاهنامه‌خوانی با حضور دکتر فرزاد قائمی بود و فصل دوم در ادامه پس از وقفه‌ای کوتاه پی گرفته خواهد شد.

گزارش: زینب قدسی‌فر