از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

«به روز خجسته، سر مهر ماه»

جلسۀ چهاردهم بررسی شاهنامه از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی در ساعت ۲۱ دوشنبه ۳ خرداد‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. مهمان این نشست‌ها، دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ام. اس ایران و دبیر نشست، محمد بیانی، دانشجوی دکتری ادبیات حماسی است.


بررسی اسطورۀ «فریدون» از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی با این نشست آغاز شد و تأکید این جلسه بر ده بیت آغازین این داستان در شاهنامه بود. عبدالرضا ناصر مقدسی با تکیه بر این باور که فریدون در ماه مهر و در موعد جشن «مهرگان» بر ضحاک غلبه کرده است، توضیحات مبسوطی دربارۀ خاستگاه مهرگان، سطوح دینی، طبیعی، اسطوره‌ای آن و ارتباط این جشن با انقلاب کشاورزی ارائه داد و با تکیه بر موارد مذکور اذعان داشت که اسطورۀ فریدون در اصل از این جهت اهمیت دارد که نمادی از تغییر در طبیعت است.

گزارش: زینب قدسی‌فر