از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

اولین پویش سراسری «ستارگان آسمان ادب فارسی» در روز بزرگداشت فردوسی با عنوان حکیم سخن برگزار شد

ویژه برنامۀ حکیم سخن در روز شنبه 25 اردیبهشت 1400 از کانال حکیم سخن به صورت زنده از برنامۀ شاد پخش شد. از اهداف این برنامه معرفی شخصیت فردوسی و شاهکار او به دانش‌‌آموزان بود. مهمانان برنامه از اهمیت شاهنامه و مضامین درونی آن که مطابق با مضامین دینی ماست، سخن گفتند و به اهمیت آموزش شاهنامه به دانش‌آموزان اشاره کردند. دکتر قیامتی در بخشی از سخنان خود از برگزارکنندگان جشنوارۀ نقالی سپاسگزاری کرد و گفت: «شاهنامه بزرگترین اثر ادبی است که می‌تواند از گذشته به آینده پلی بزند...».


در این برنامه آثاری از دانش‌آموزان در زمینۀ فردوسی و شاهنامه از جمله؛ شاهنامه‌خوانی و نقالی ساجده محمودی، امیرعلی شکفته و مبین درپور نیز پخش شد که رنگ و جلایی دیگر به برنامه داد.

این برنامه به‌ صورت زنده از جایگاه آرامگاه فردوسی و به میزبانی ادارۀ آموزش و پرورش خراسان رضوی و با حمایت معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خراسان رضوی و معاونت گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و همکاری مؤسسۀ خردسرای فردوسی برگزار شد.

گزارش: نیره حسین‌زاده