از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

ضحاک ماردوش و خدایان مارپوش

جلسۀ سیزدهم بررسی شاهنامه از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی در ساعت ۲۱ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. این جلسات با حضور دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ام. اس ایران برگزار می‌شود و دبیر نشست، محمد بیانی، دانشجوی دکتری ادبیات حماسی است.


در ابتدای آخرین جلسه از جلسات بررسی اسطورۀ «ضحاک» دکتر مقدسی برخی از شواهد باستان‌شناسی با تأکید بر تمدن عیلام باستان را مطرح کرده و در ادامۀ نشست به تحلیل و بررسی آن‌ها پرداخت. او با ارائۀ یافته‌‌های باستان‌شناسی‌ای که از وجود الهه‌ها، انسان‌ها و موجودات ماردوش یا مارپوش خبر می‌دهد؛ حدس زد که احتمالا در گذشته‌های بسیار دور، مار کارکردی حیات‌بخش داشته است و شاید به همین علت باشد که امروزه نیز نماد پزشکی و داروسازی، ماری است که دور یک جام پیچیده است. دکتر مقدسی در پایان جلسه عنوان کرد که در نشست بعدی به بررسی اسطوره «فریدون» از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی خواهند پرداخت.

گزارش: زینب قدسی‌فر