از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

ضحاک هم‌چنان زنده است

جلسۀ دوازدهم بررسی شاهنامه از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی با حضور دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی در ساعت ۲۱ دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.


دکتر مقدسی دقایق ابتدایی جلسه را به تبیین لزوم بررسی متون اساطیری از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی-تکاملی و ضرورت اهتمام به علوم بینارشته‌ای پرداخت و سپس بررسی داستان «ضحاک» را پی گرفت. او با اشاره به ساختار عصبی ضحاک اشاره کرد که آناتومی ضحاک عملاً به صورت یک بدن و سه سر است، سر خود ضحاک و سر دو مار بر روی شانه‌هایش. دکتر مقدسی سپس با تحلیل عمیق‌تر این موضوع پیوندی بین این مسئله و مسئلۀ کشته نشدن ضحاک به دست «فریدون» ایجاد کرد و بیان کرد که علت عدم اقدام فریدون به کشتن ضحاک ترس پسرِ آبتین از پراکنده کردن سه مغز شر و خرفستر در جهان بوده است.

گزارش: زینب قدسی‌فر