از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

ز گفتار دهقان: دهمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی خردسرای فردوسی

جلسۀ دیگری از شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی در تاریخ 29 فروردین‌ماه 1400 از صفحۀ اینستاگرام خردسرای فردوسی پخش شد.


دکتر حمید طبسی ادامۀ ابیات از جلسۀ پیشین را قرائت کرد. همچنین به خوانش بخش «گفتار اندر پاسخ دادن کیخسرو زال را» پرداخت. وی در اثنای توضیحات دربارۀ ابیات به این نکته تأکید داشت که شاهنامه مظهر اعلای دقت زبانی به شمار می‌آید. در پایان به پرسش‌های مخاطبان نیز پاسخ داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور