از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

راز رویین‌تنی اسفندیار

رویین‌تنی به معنی آسیب‌ناپذیری بدن در برابر زخم جنگ‌افزارها و در معنی نمادین، نشان آرزوی انسان برای دست‌یابی به جاودانگی و بی‌مرگی است. در مورد رویین‌تنی اسفندیار گزارش‌های مختلفی وجود دارد از جمله؛ در زراتشت‌نامۀ بهرام پژدو، اسفندیار با خوردن اناری رویین‌تن می‌شود، در یک روایت شفاهی اسفنديار به وسیلۀ آب مقدسی که زرتشت بر سر اسفندیار می‌ریزد، رویین‌تن می‌شود. در مجمل‌التواریخ و القصص و غیاث‌اللغات روایت دیگری از چگونگی رویین‌تنی اسفندیار دیده می‌شود.


در کتاب راز رویین‌تنی اسفندیار پانزده روایت و اشارۀ قدیمی از منابع سدۀ پنجم تا دورۀ قاجار و هشت فرضیه و نظر از معاصران دربارۀ چگونگی رویین‌تن شدن اسفندیار طرح و بررسی گردیده و سرانجام این احتمال پیش کشیده شده است که سبب رویین‌تنی اسفندیار در شاهنامه داشتن و پوشیدن زره ویژۀ زخم‌ناپذیر است.

این کتاب حاصل پژوهش دکتر سجاد آیدنلو در 288 صفحه، زمستان 1399 توسط بنیاد موقوفات‌ محمود افشار منتشر شد.

گزارش: نیره حسین‌زاده