از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

کمیتۀ علمی همایش

 

دکتر حسن ذوالفقاری، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر  محمدجعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید مهدی زرقانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدجواد مهدوی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا راشد محصل، استاد بازنشسته، عضو هیئت مدیرۀ مؤسسۀ خردسرای فردوسی

دکتر مهدخت پورخالقی چترودی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سلمان ساکت، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فرزاد قائمی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ابوالقاسم قوام، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالله رادمرد، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدجواد مرتضایی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد جعفری قنواتی، عضو شورای علمی فرهنگستان و ویراستار دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران

دکتر محمدکاظم کهدویی، دانشیار دانشگاه یزد

 دکتر کاووس حسنلی، استاد دانشگاه شیراز

دکتر محمدرضا صرفی، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد بهنام فر، استاد دانشگاه بیرجند

دکتر رضا اشرف زاده، استاد دانشگاه آزاد مشهد

دکتر مهیار علوی مقدم، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر علیرضا قیامتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد

دکتر جواد محقق نیشابوری، استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد

دکتر حسن بساک، دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد

محمدرضا خوشدل، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، مشهد

دکتر محمد تقوی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شیما ابراهیمی، استادیار آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رویا رستگار، مدرس پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

دکتر فاطمه ماهوان، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عطیه کامیابی گل، استادیار آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فریبا عطاشیبانی، مدرس پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

دکتر سیدعلی کرامتی مقدم، استادیار پردیس شهید بهشتی مشهد

دکتر علی اکبر کمالی نهاد، استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران

دکتر جواد میزبان، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد، استاد دانشگاه اصفهان

دکتر محمد مدبری، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمود حسن آبادی. دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر چنگیز مولایی، استاد دانشگاه تبریز

دکتر نجمه دری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر غلامحسین غلامحسین زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مرتضی چرمگی عمرانی، دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر احمد خواجه ایم، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر سعید روزبهانی، استادیار دانشگاه آزاد سبزوار

دکتر بهمن زندی، استاد زبانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

دکتر مریم دانشگر، استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سرپرست گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی