از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

محورهای همایش


    1.  مطالعات نظری دربارۀ ادبیات حماسی(تعاریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه‌ها و...)
    - پیدایش و تاریخچه پژوهش ادبیات حماسی و نقش آن در تکوین انواع ادبی
    - معرفی و نقد شیوه‌های پژوهشگران ایرانی و خارجی در حوزۀ ادبیات حماسی
    2.  نقد و بررسی ادبیات حماسی
    - ادبیات حماسی: گونه‌ها، ریخت‌شناسی، داستان، بن‌مایه‌ها و....
    - بررسی زیبایی‌شناختی ادبیات حماسی
    - ادبیات حماسی و نقش آن در وحدت ملی
    - ادبیات حماسی و اسطوره
    - ادبیات حماسی، اخلاق و معنویت
- شاهنامه، جلوه های آشتی و صلح و انسان دوستی
    3.  ادبیات حماسی و مطالعات بین رشته‌ای
    - ادبیات حماسی و نقش آن در میهن دوستی و ایجاد وحدت ملی
    - ادبیات حماسی و رسانه و پویانمایی
    - مطالعات تطبیقی در ادبیات حماسی
    - بررسی انواع ادب حماسی(متون نظم، نثر، حماسه‎های دینی و...
4. زبان فارسی و مطالعات فرهنگی
- ادبیات حماسی و زبان فارسی
- ادبیات حماسی، زبان فارسی ، وحدت و همدلی
- شاهنامه و نقش آن در تحکیم و گسترش زبان فارسی
    5.  محورهای ویژه همایش
    - معرفی و تحلیل اشعار شاعران حماسی‌سرای استان خراسان
    - بررسی و تحلیل گویش شناسی و لحن حماسی در استان خراسان
    - بررسی ادبیات حماسی در استان خراسان
    - بررسی و معرفی شاهنامه‎پژوهان معاصر
    6. هر گونه پژوهش دربارۀ فردوسی، شاهنامه و زبان فارسی