از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

پنجمین جلسۀ شاهنامه‌خوانی دکتر حمید طبسی در خردسرای فردوسی

جلسۀ دیگری از شاهنامه‌خوانی دکتر طبسی یکشنبه 10 اسفند‌ماه 1399 در صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ فرهنگی - هنری خردسرای فردوسی برگزار شد.


در آغاز جلسه دکتر حمید طبسی همانند جلسات پیشین، توضیحاتی از جلسۀ قبل را بیان کرد و دربارۀ مضامین ابیات قرائت شده و داستان جاری در آن‌ها سخن گفت. وی به معانی واژگان، ترکیبات و پیام برخی ابیات نیز توجه داشت. در ادامه به خوانش بخش «گفتار اندر رفتن گیو به زاولستان به آگاه کردن زال و رستم از کار شاه» پرداخت و دربارۀ برخی مکان‌ها در شاهنامه نیز سخن گفت. همچنین وی از کتاب فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه اثر مهدی سیدی که چندی پیش منتشر شده، یاد کرد. دکتر طبسی در پایان برنامه به پرسش‌های مخاطبان نیز پاسخ داد.

گزارش: سمیّه کریمی‌پور