از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

هر آنکس که زاید ببایدش مرد

 


بانو دکتر بدرالزمان قریب تنها بانوی عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت.

او که از خاندان‌های علم و فضیلت بود، دانش را با فضایل انسانی یگانه کرده بود. در مطالعات زبان سغدی یگانۀ روزگار و مرجع همۀ دانشمندان داخلی و خارجی بود. سال‌ها در دانشگاه تهران و پژوهشگاه و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بهره‌رسانی کرد و امروز همۀ همکاران، شاگردان و دوستداران خود در این نهادها در اندوه فقدان او سوگوارند.

این اندوه را به خانوادۀ آن زنده‌نام و همۀ دوستداران علم و فضیلت سوگباد می‌گوییم.

دکتر محمدجعفر یاحقی

مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی