از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

شاهنامه فردوسی


از مهم‌ترین رخدادهای چند ماه اخیر، انتشار ویرایشی تازه از شاهنامۀ فردوسی در سه جلد، از سوی شاهنامه‌شناس برجسته، دکتر میرجلال‌الدین کزازی است. او در توصیف ویرایش خود نوشته است: «کتابی که پیشاروی خوانندۀ‌ گرامی سخن‌سنج و باریک‌بین و ادبدان است، ویرایشی است نوآیین و بی‌پیشینه و از گونه‌ای دیگر از گرامی‌ترین و نامی‌ترین، گرانمایه‌ترین و برین‌پایه‌ترین شاهکار ادب ایران: شاهنامه».

معرفی کتاب: محمد بیانی