از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

واج‌شناسی شاهنامه


کتاب واج‌شناسی شاهنامه تألیف جلال خالقی مطلق به تازگی راهی بازار نشر شده است. دربارۀ این کتاب چنین نوشته شده است: «خالقی تلاش کرده برای تعیین خوانش واژه‌های شاهنامه، نخست وضعیت هر واژه را در دو دوره که با فاصلۀ زمانی کوتاهی پیش و پس از شاهنامه قرار گرفته‌اند بررسی کند. دورۀ اول، زبان پارسی میانه است که گهگاه گونۀ پارتی و مانوی آن هم افزوده شده و در مورد نام افراد گاه ریخت اوستایی و ریخت پارسی باستان نیز آورده شده است. دورۀ دوم هم، متن دست‌نوشتۀ پنج کتاب از سدۀ پنجم هجری به نام‌های الأبنیه عن الحقایق‌الأدویه، بخشی از شرح التعرف لمذهب التصوف، هدایه‌المتعلمین فی‌الطب، معانی کتاب‌الله و تفسیره‌المنیر و تفسیر قرآن پاک است. واژه‌های بررسی شده در کتاب واج‌شناسی شاهنامه، نخست طبق موضوع همخوان‌ها و واکه‌ها و سپس به ترتیب الفبایی تنظیم شده‌اند».

معرفی کتاب: محمد بیانی