از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه


فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه تألیف استاد مهدی سیدی به تازگی منتشر شده است. در این کتاب از آغاز پادشاهی کیومرث پیشدادی تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی، با دقت بررسی شده و همۀ اعلام جغرافیایی مندرج در آن با شرح و توضیح کامل معرفی شده است. در معرفی این کتاب آمده است: «محدودۀ زمانی پژوهش ما به عهد تصنیف شاهنامه ختم نمی‌شود، زیرا به بیان دگرگونی‌ها و تغییراتی که تا به امروز در نام و عنوان مواضع جغرافیایی رخ داده است هم پرداخته‌ایم، به گونه‌ای که اگر از کوه و چشمه و دریا و شهری از زمان پیشدادیان و ضحاک نام برده شده، اوضاع آنها تا زمان حاضر با استناد به منابع بعد از ساسانیان و نیز بر اساس پژوهش‌های میدانی خودمان معلوم و معرفی شده است. نقشۀ جامع هم که به کتاب ضمیمه شده است خوانندگان را در شناسایی مواضع جغرافیایی شاهنامه یاری می‌دهد».

معرفی کتاب: محمد بیانی