از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

دیپلماسی در شاهنامه


پژوهشگران از روابط بین‌المللی در شاهنامۀ فردوسی نیز غافل نمانده‌اند و علی سهامی کتاب تازۀ خود را با عنوان اصلی دیپلماسی در شاهنامه به این موضوع اختصاص داده است. در توضیح این کتاب می‌خوانیم: «این رساله به بحث و بررسی روابط فرهنگی و آداب دیپلماسی در شاهنامه فردوسی می‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. از آنجا که تلاش برای کاربرد علوم انسانی از اولیت‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهشگران و ادبیات‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسان عصر کنونی است، بنابراین درک این ضرورت و شناخت جایگاه و اهمیّت دیپلماسی در بهبود وضعیت و موقعیت کشورها بسیار مؤثر است. بر اساس نظریه‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی بهره‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از ابزار دیپلماسی از عناصر قدرتمند کارگزاران سیاسی کشورها محسوب می‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و از آن به عنوان اهرم سیاست خارجی در کنار سایر ابزارهای قدرت از جمله نیروی نظامی، فرهنگ و اقتصاد استفاده قرار می‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.»

معرفی کتاب: محمد بیانی