از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

بانگ خاموش


توفیق سبحانی، از مولوی‌پژوهان برجسته که چندین سال پیش با چاپ شاهنامهای به همراه توضیح و شرح واژگان، علاقۀ خود را به این اثر حماسی نشان داده بود، اکنون کتابی را با عنوان بانگ خاموش نوشته است. سبحانی در بخش مربوط به شاهنامه، به نقش مهم ترجمۀ این اثر به زبان‌های غیرایرانی در شهرت جهانی فردوسی اشاره کرده است.

معرفی کتاب: محمد بیانی