از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نگاهی به جهان داستان‌های شاهنامه


محمد یوسفی کتابی را با عنوان نگاهی به جهان داستان‌های شاهنامه منتشر کرده که در توضیح آن نوشته است: «دربارۀ شاهنامه که زرین ورقِ تاریخِ ملی ماست، کتاب‌های بسیاری نوشته شده است، اما به ندرت کتابی می‌یابید که به ساختار دراماتیک داستان‌ها و علت جاودانی شدن داستانی و در سایه ماندن داستانی دیگر پرداخته باشد. این کتاب می‌کوشد راز جاودانگی شاهنامه را در چگونگی ساختار داستان‌های آن بیان کند». کتاب داستانی اپوش دیو با تصویرگری حسن عامه‌کن، از دیگر آثار وی است.

معرفی کتاب: محمد بیانی