از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

فهرست پایان‌نامه‌هایی که با موضوع فردوسی و شاهنامه در قطب علمی یا گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شده است:

1.رساله‌های دکتری

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل و بررسی صاحبقران‌نامه

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر محمود حسن‌آبادی

پدیدآور: رضا غوریانی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1399

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی کردارهای کیخسرو در شاهنامه فردوسی و متون پیش و پس از آن تا قرن هفتم هجری

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استادان مشاور: دکتر محمدرضا راشد محصل، دکتر پدرام جم

پدیدآور: معصومه ملوک براتی باقرآباد

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1399

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: معرفی چهارچوب ارزیابی خوانایی متن‌های فارسی برای غیر‌ فارسی‌زبانان بر پایۀ ویژگی‌های زبانی و ادبی شاهنامه

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر رضا پیش‌قدم، دکتر شیما ابراهیمی

پدیدآور: صالحه غضنفری

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1399

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی و تحلیل منابع داستان‌های مشترک طومارهای جامع نقالی و شاهنامۀ فردوسی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر محمود امید سالار

پدیدآور: کامران ارژنگی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1399

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بازنمایی هویت ایرانی در منظومه‌های حماسی-تاریخی دورۀ ایلخانی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر محمود فتوحی

پدیدآور: مهشید گوهری کاخکی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1399

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حماسی

عنوان: سنجة نوع عاشقانه رزمی روایات منظوم فارسی (براساس روایت‌شناسی موردی منظومه‌های فارسی قرن از قرن پنجم تا قرن دهم)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر سیدمهدی زرقانی

پدیدآور: محبوبه علی‌حوری

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1399

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مقاله‌شناسی توصیفی-انتقادی فردوسی و شاهنامه از 1380-1385

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: زهرا سعادتی‌فر

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل جامعه‌شناختی بخش اساطیری شاهنامة فردوسی، بر اساس نظریة پی‌یر بوردیو

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر علی یوسفی

پدیدآور: علی ضیاء‌الدینی دشتخاکی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مدیریت منابع انسانی در شاهنامة فردوسی

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر محمدمهدی فراحی

پدیدآور: شیرین صمصامی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: حکمت عملی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه (بانوگشسب‌نامه، برزونامه، بهمن‌نامه، فرامرزنامه، کوش‌نامه، گرشاسب‌نامه)

استاد راهنما: دکتر زهرا اختیاری

استادان مشاور: دکتر سجاد آیدنلو، دکتر ابوالقاسم قوام

پدیدآور: موسی کیخا

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی رابطۀ میان متن، نگاره و قدرت ایدئولوژیک در شاهنامه طهماسبی

استاد راهنما: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

استاد مشاور: دکتر اصغر جوانی

پدیدآور: منصوره حاجی هادیان

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بوطیقای چهاربیتی‌های شرق خراسان

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: غلامرضا غلامپور

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: طراحی و اعتبارسنجی آزمون بسندگی تکلیف‌محور در زبان فارسی

استادان راهنما: دکتر بهزاد قنسولی، دکتر احسان قبول

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: محسن رودمعجنی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی ویژگی‌های زبان‌شناختی ترجمه‌های بین خطی قرآن (از قرن 4 تا نیمه قرن 6 هجری)

استاد راهنما: دکتر محمدجواد مهدوی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: سودابه قندهاری

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی سیر تحول برزو بر مبنای مقایسه روایات منظوم و منثور فارسی

استادان راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام، دکتر محمدرضا راشد محصل

استاد مشاور: دکتر سیدمهدی زرقانی

پدیدآور: سید جمال وزیری محبوب

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی الگوی اسطوره‌ای باروری/ ناباروری در قصه‌های پریان ایرانی

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استاد مشاور: دکتر سمیرا بامشکی

پدیدآور: ثمین اسپرغم

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحقیق در کانون ادبی هرات با تکیه بر تصحیح انتقادی لطایف‌نامۀ فخری هروی

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: هادی بیدکی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی تحول سفرنامه‌نویسی در عهد قاجار و نقش آن در شکل‌گیری رمان فارسی (از تحفه‌العالم تا مسالک‌المحسنین)

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: فرزام حقیقی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دورۀ مشروطه و پهلوی اول (1289 تا 1320 ه.ش)

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: بشری سادات طباطبایی واعظ

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح فرهنگ لغت عربی به فارسی مشآه‌المصابیح و تحقیق دربارۀ آن

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

استادان مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر توفیق هاشم‌پور سبحانی

پدیدآور: امین حق‌پرست

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی تحولات ساختاری منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه (گرشاسپ‌نامه، برزو‌نامه، شهریار‌نامه، سام‌نامه)

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استادان مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر مریم صالحی‌نیا

پدیدآور: نرگس خادمی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات محض

عنوان: تحلیل بینامتنی شاهنامه و نوشته‌های تاریخی از سدة پنجم تا میانة سدة هشتم هجری بر مبنای ترامتنیت ژرار ژنت

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر بهمن نامور مطلق، دکتر جواد عباسی

پدیدآور: فرشته محمدزاده

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: نقد پسایونگی کهن الگوی زن-قهرمان در افسانه‌های ایرانی بر اساس الگوهای استس

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر فرزاد قائمی، دکتر شاهدخت طوماری

پدیدآور: مریم اسمعلی‌پور

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: نقد اسطوره‌ای زرین‌قبا‌نامه بر مبنای نظریۀ یونگ

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استاد مشاور: دکتر سجاد آیدنلو

پدیدآور: محمد نجاری

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی تحلیلی ادبیات عیاری فارسی

استاد راهنما: دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

استادان مشاور: دکتر تقی پورنامداریان، دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: افسون قنبری

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح و تعلیق بر مقالۀ دوم دستورالعلاج تألیف سلطان علی گنابادی خراسانی

استادان راهنما: دکتر نجمه دری، دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر حشمت‌الله آذرمکان

پدیدآور: سارا مسرور

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: متن‌پژوهی شاهنامه با استفاده از نگاره‌ها (قابلیت نگارگری به منزله منبعی در متن‌پژوهی)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: پرفسور چارلز ملویل، دکتر گابریل وندنبرگ

پدیدآور: فاطمه ماه‌وان

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1395

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: کتاب‌نامة توصیفی شاهنامه بر اساس نظریة زیبایی‌شناسی دریافت (1369-1304)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر محمود امیدسالار، دکتر محمود فتوحی، دکتر امید همدانی

پدیدآور: نغمه دادور

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1395

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مقایسة تحلیلی داستان‌های شاهنامة فردوسی و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک‌ها (تا پایان سدة 4) بر اساس فزون متنیت ژنت

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استادان مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی، دکتر سمیرا بامشکی

پدیدآور: حامد صافی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1395

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی ساختار اسطوره‌ای حماسه‌های پهلوانان خاندان سام

استاد راهنما: دکتر محمد‌جعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر مریم صالحی‌نیا، دکتر فرزاد قائمی

پدیدآور: لیلا حق‌پرست

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1395

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح انتقادی مخزن‌الانشا (همراه با مقدمه، تعلیقات و فهارس)

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

استادان مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر سیدعباس محمدزاده رضایی

پدیدآور: سیده شکوفه اکبرزاده

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1395

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر محمود امیدسالار، دکتر عبدالله رادمرد

پدیدآور: مجتبی مجرد

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک:1393

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی روند شکل‌گیری و تطور رمان رئالیستی فارسی از آغاز تا سال 1332

استاد راهنما: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

استادان مشاور: دکتر محمد تقوی، دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: هاشم صادقی محسن‌آباد

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1393

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح کتاب مرآت‌الاخلاق و تحقیق دربارۀ آن

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر زهرا اختیاری

پدیدآور: هانیه اسدپور فعال مشهد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 92-1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مقاله‌شناسی توصیفی-انتقادی فردوسی و شاهنامه از سال 1371 تا 1380

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی، دکتر محمد تقوی

پدیدآور: مرضیه خافی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بازشناسی، تحقیق و ترجمه خدای‌نامه به روایت ابن مقفع از نهایه‌الارب فی اخبار‌الفرس و العرب

استادان راهنما: دکتر حسین فاطمی، دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: رقیه شیبانی‌فر

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح کیمیای سعادت (رنج عبادات)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر محمود عابدی، دکتر محمدرضا راشدمحصل

پدیدآور: دکتر سلمان ساکت

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 91-1390

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان:کردارشناسی گرشاسپ در اساطیر و حماسه‌های ملی ایران

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استادان مشاور: دکتر محمدرضا راشد محصل، دکتر نقیب نقوی

پدیدآور: حمید طبسی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک تحصیلی: 1390

 

*دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

عنوان: بررسی تطبیقی سفر قهرمان و نمادها و کهن‌الگوهای مرتبط با آن در گیلگمش، ادیسه، بیوولف و هفت خان رستم (شاهنامه)

استاد راهنما: دکتر مریم بیاد

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: محمودرضا قربان صباغ

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1390

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان از مشروطه تا سال 1385

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر مرتضی خسرونژاد

پدیدآور: مریم جلالی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: نقد اسطورهای و کاربرد آن در تحلیل شاهنامة فردوسی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر ابوالقاسم قوام، دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: فرزاد قائمی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان‌شناسی همگانی

عنوان: بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دورۀ مشروطه از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی

استادان راهنما: دکتر محمدرضا پهلوان‌نژاد، دکتر رحمان صحراگرد

استادان مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر اعظم استاجی

پدیدآور: محمدهادی فلاحی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: کردارشناسی اهریمن و دیوان در ادبیات حماسی بر پایة شاهنامه

استاد راهنما: دکتر نقیب نقوی

استادان مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر کتایون مزداپور

پدیدآور: صفدر (آرش) اکبری مفاخر

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخد مدرک: 1387

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: «مقاله‌شناسی توصیفی-انتقادی فردوسی و شاهنامه» بر اساس فهرست مقالات ایرج افشار تا پایان دفتر پنجم (1370)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی، دکتر کاوس حسن‌لی

پدیدآور: زهرا سیدیزدی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1387

رساله در دو جلد تدوین شده است.

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی آداب و رسوم ایرانی و سرچشمه‌های آن در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استادان مشاور: دکتر محمدتقی ایمان‌پور، دکتر نقیب نقوی

پدیدآور: عباس کرمانی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1387

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی اصول علم معانی بر اساس چند اثر برجسته ادبی «مقدمه شاهنامه ابومنصوری، قابوسنامه، تاریخ بیهقی و شاهنامه فردوسی»

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

استادان مشاور: دکتر ابوالقاسم قوام، دکتر محمدرضا پهلوان‌نژاد

پدیدآور: نصرت ناصری مشهدی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1387

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح سام‌نامه و تحقیق دربارۀ آن

استاد راهنما: دکتر سیدعباس محمدزاده رضایی

استادان مشاور: دکتر محمدرضا راشد محصل، دکتر رضا انزابی‌نژاد

پدیدآور: وحید رویانی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1386

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: نقد جلوه‌های فرهنگ، زبان و تمدن ایرانی در لسان‌العرب ابن منظور

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استادان مشاور: دکتر رضا انزابی‌نژاد، دکتر عبدالله رادمرد

پدیدآور: شهباز محسنی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1386

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مبانی فکری شاهنامه بر اساس فرهنگ موضوعی آن

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استادان مشاور: دکتر محمدرضا راشد محصل، دکتر سیدمهدی زرقانی

پدیدآور: صادق جغتایی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 86-1385

رساله در دو جلد تدوین شده است.

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی بر پایة قافیه و ردیف

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

استادان مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر تقی وحیدیان کامیار

پدیدآور: نقیب نقوی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

سال اخذ مدرک: 1376

 

2.پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل پری‌کامگی در منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه از منظر اسطوره‌شناسی

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر پدرام جم

پدیدآور: محمدرضا مقیسه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1398

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات تطبیقی

عنوان: سیمای اقوام و ملل در شاهنامة فردوسی از منظر ادبیات تطبیقی

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استاد مشاور: دکتر احسان قبول

پدیدآور: زهره علی‌احمدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی تطبیقی و تحلیل شخصیت زن-قهرمان در بانوگشسب‌نامه و حماسه‌های شفاهی

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر محمدجواد مهدوی

پدیدآور: نرگس مولوی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی زیرگونه «گزارش خواب» در دورۀ قاجار (با رویکرد ژانری)

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: زهرا یوسفیه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1397

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات محض

عنوان: تحلیل عناصر سامی، اسلامی و شیعی در حماسه‌های شفاهی فارسی

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: فاخره سلجوقی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات تطبیقی (فارسی-عربی)

عنوان: بررسی تطبیقی اسطورة توفان در اساطیر ایرانی و سامی بر اساس نظریة باروری جیمز جرج فریزر

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر کلثوم صدیقی

پدیدآور: فاطمه اکبری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی ربان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل داستان جهانگیر در حماسه‌های ایرانی و بررسی تشرّف او بر مبنای کهن الگوی قهرمان

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: فاطمه اسحاق‌آبادی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: نقد متنی قهرمان‌نامه طرسوسی و تحقیق دربارۀ تطور روایت‌های آن

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر سیدجواد مرتضائی

پدیدآور: فاطمه قهرمان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل سبک‌شناختی حکایت‌های تاریخ بیهقی در مقایسه با منابع عربی آن‌ها

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

پدیدآور: متانت سعادتمند

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1396

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مبانی نظری مجلۀ سخن دربارۀ شعر معاصر

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: نجمه مهربان مقدم

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1395

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح کتاب زاد آخرت و تحقیق دربارۀ آن

استاد راهنما: دکتر سلمان ساکت

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: ملیحه گزی مارشک

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1395

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی سیر تحول داستان سیاوش و کیخسرو در حماسه‌های شفاهی پس از شاهنامه

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: سیده فاطمه سیدی فرخد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی روایات رستم در حماسه‌های شفاهی منثور پس از شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: مژگان حسن‌پور

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی اصطلاحات و برخی واژه‌های مهم و پرکاربرد شاهنامة فردوسی در ترجمه بنداری (در پنج حوزه رزم، بزم، نجوم، طب و دیوانی)

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر سید جواد مرتضایی

پدیدآور: نسرین ناصری کاخکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان‌شناسی همگانی

عنوان: بررسی برخی طرح‌واره‌های تصویری داستان سیاوش شاهنامه بر اساس نظریة جانسون

استاد راهنما: دکتر محمدرضا پهلوان‌نژاد

استاد مشاور: دکتر علی ایزانلو

پدیدآور: سارا جلالیان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی تاریخ، گرایش تاریخ ایران باستان

عنوان: آیین جنگ و جنگاوری در ایران باستان بر طبق شاهنامه

استاد راهنما: دکتر محمدتقی ایمان‌پور

استاد مشاور: دکتر محمد تقوی

پدیدآور: بهروز حاجی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعنی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل و بررسی جشن‌نامه‌ها و یادنامه‌های مفاخر ادبی معاصر (کتاب‌های مستقل تا پایان تابستان 1393)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر سلمان ساکت

پدیدآور: بهنوش صفریان بناء

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی قدرت زنان در شاهنامۀ فردوسی

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استاد مشاور: دکتر هما زنجانی‌زاده اعزازی

پدیدآور: طاهره سیفی‌زاده هوسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: جمعآوری و تحلیل بوطیقای للوها (لالایی‍‍های) فارسی دری افغانستان

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: سید مهدی زرقانی

پدیدآور: علی رضایی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1394

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: کردارشناسی فرامرز در حماسه‌های ایرانی

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: تکتم رحیمی شعرباف مقدس

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1393

 

*دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه آموزشی علوم سیاسی

عنوان: فره ایزدی و مناسبات قدرت در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر سیدحسین اطهری

استاد مشاور: دکتر روح‌الله اسلامی شعبجره

پدیدآور: وحید بهرامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1393

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تاریخ بیهقی و لغت‌نامه دهخدا؛ (جایگاه تاریخ بیهقی در تکوین لغت‌نامه دهخدا)

استاد راهنما: محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: مریم غفرانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1393

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: کردارشناسی تطبیقی و تحلیل اسطوره‌شناختی اژدهای "گندرو" بر مبنای متون اساطیری و حماسی

استاد راهنما: دکتر فرزاد قائمی

استاد مشاور: دکتر آرش اکبری مفاخر

پدیدآور: جلال‌الدین گرگیج

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1392

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بازتاب ابیات شاهنامه فردوسی در متون نثر تاریخی قرن نهم و دهم هجری

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

استاد مشاور: دکتر ابوالقاسم قوام

پدیدآور: محمود احمدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1392

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان‌شناسی همگانی

عنوان: بررسی ساخت کلان داستان بیژن و منیژه شاهنامة فردوسی بر اساس الگوی لباو و والتسکی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا پهلوان‌نژاد

استاد مشاور: دکتر محمد تقوی

پدیدآور: فاطمه شریعتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1392

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی تاریخ، گرایش تاریخ ایران باستان

عنوان: بازتاب اندیشه‌های زروانی در ایران باستان بر پایة شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر صفدر (آرش) اکبری مفاخر

استاد مشاور: دکتر محمدتقی ایمان‌پور

پدیدآور: لیلا ساجع

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 92-1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بازتاب و بررسی شواهد شعری شاهنامه فردوسی در دو فرهنگ شرفنامه منیری و جهانگیری

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

استاد مشاور: دکتر ابوالقاسم قوام

پدیدآور: طیبه لوخی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مقدمه، تصحیح و تعلیقات قرآن مترجم شمارۀ 2053 موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی

استاد راهنما: دکتر زهرا اختیاری

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: زهرا علیزاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی عناصر فرهنگ ایرانی در تفسیر ابوالفتوح رازی

استاد راهنما: دکتر عبدالله رادمرد

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: سودابه عطار ایوانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل سبک‌شناختی سه اثر خواجه عبدالله انصاری (طبقات‌الصوفیه، رسایل و صد میدان) با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر محمود فتوحی

پدیدآور: مژگان موحد عثمانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تاریخ ادبیات فارسی در کتب تاریخی قرن دهم

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: هادی بیدکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: انعکاس ادبی روابط غزنویان با همسایگان و ملوک اطراف در تاریخ بیهقی بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: محدثه قدسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تاریخ ادبیات فارسی در کتب تاریخی

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: هادی بیدکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1391

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: دگردیسی تطبیقی ادبیات ایران و یونان (مورد مطالعه شاهنامه و اودیسه)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر بهمن نامور مطلق

پدیدآور: سمانه شمسی‌زاده سه ساری

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 91-1390

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی ساختار مرگ شخصیت‌ها در دو بخش اسطوره‌ای و حماسی شاهنامه

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: سهیلا یوسفی آبگرم

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1390

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: ساختار وزارت در عهد غزنوی بر پایة تاریخ بیهقی

استاد راهنما: دکتر زهرا اختیاری

استاد مشاور: دکتر سید عباس محمدزاده

پدیدآور: مرضیه جعفری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1390

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

عنوان: تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر علی یوسفی

استادان مشاور: دکتر محمدرضا هاشمی، دکتر غلامرضا صدیق اورعی

پدیدآور: زهرا بستان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1390

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل ادبی نگاره‌های شاهنامه فردوسی (با مقایسه نگاره‌های دو نسخه بایسنغری و داوری)

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر شهره جوادی

پدیدآور: فاطمه ماه‌وان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی انتقادی گزیده‌های شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر محمدجواد مهدوی

پدیدآور: زهرا روحالامینی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی تاریخ، گرایش تاریخ ایران دورة اسلامی

عنوان: شاهنامه و شاهنامه‌نگاری تاریخی تاریخ‌نگاری منظوم در دورة مغول (از حملة چنگیز تا حملة تیمور)

استاد راهنما: دکتر جواد عباسی

استاد مشاور: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

پدیدآور: جواد راشکی علی‌آباد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی و تحلیل کاربرد اشعار سنایی در متون نثر تا پایان قرن دهم

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر سید عباس محمدزاده رضایی

پدیدآور: محبوبه علی‌حوری فیضآبادی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علئم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح نسخة خطی زبده البیان فی علم الابدان (806 ه ق) و تحقیق دربارة متون طبی فارسی تا قرن هشتم هجری

استاد راهنما: سید حسین فاطمی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: فاطمه کریمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی‌ ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تطور صورتهای خیالی مرغان در شعر سنایی، عطار و مولوی

استادان راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر عباس محمدزاده رضایی

پدیدآور: محمدعلی جهانی محمودی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل شخصیت‌شناسانه‌ی ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر حسین حسن‌آبادی

پدیدآور: سمیه عطاردی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تنظیم و نقد و بررسی یادداشت‌‌ها و حواشی محمود فرخ بر متون ادبی و تاریخی فارسی

استاد راهنما: محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: محمدرضا راشدمحصل

پدیدآور: مجتبی مجرد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1389

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح جلد دوم کتاب نهایه المسؤول فی روایه الرسول و تحقیق دربارة آن

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر عبدالله رادمرد

پدیدآور: لیلا بخت‌آور

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 89-1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: نیل و جیحون دو مرز فرهنگی ادبیات فارسی (تا ابتدای قرن نهم هجری)

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: علی‌اصغر امینی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: سیر انتقادی بیدل‌پژوهی در زبان فارسی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر محمود فتوحی

پدیدآور: خلیل‌الله افضلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی‌ ارشد

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: ریخت‌شناسی روایات تاریخ بیهقی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر زهرا اختیاری

پدیدآور: سیده شکوفه اکبرزاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی‌ ارشد

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی تحول سجع از خواجه عبدالله انصاری تا سعدی

استاد راهنما: دکتر تقی وحیدیان کامیار

استاد مشاور: محمدجواد مهدوی

پدیدآور: صارمه افضلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ‌ارشد

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان:توصیف ساختاری اشعار واصف باختری

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر سیدمهدی زرقانی

پدیدآور: مرضیه موسوی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تطبیق شخصیت‌ها و حوادث تاریخ بیهقی با شعر دربار غزنوی

استاد راهنما: دکتر زهرا اختیاری

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: احسان زاهدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1388

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: کارنامة فردوسی و شاهنامه‌پژوهی در ادب عرب

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر مرضیه آباد

پدیدآور: فاطمه بخیت

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1387

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بازتاب دین زرتشتی در شاهنامة فردوسی

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا راشد محصل

پدیدآور: لیلا حق‌پرست

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1387

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی ربان و ادبیات فارسی

عنوان: فرهنگ توصیفی نمادهای دینی یهود، مسیحیت و اسلام و بازتاب آن در شعر نو

استاد راهنما: دکتر سیدمهدی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: روناک کاظمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 87-1386

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: طنزپردازی در شاهنامه

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: فهیمه حاجی‌پور

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1386

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تحلیل موضوعی پندهای اخلاقی گرشاسبنامۀ اسدی توسی (بر مبنای تقسیمبندی اخلاق ناصری)

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم قوام

استاد مشاور: دکتر محمدرضا راشد محصل

پدیدآور: صغری جلیلی جشنآبادی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1386

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: جلوه‌های ادبیات کودک در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: رقیه شیبانی‌فر

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1385

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی جلوه‌های اساطیری آب در شاهنامه

استاد راهنما: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: امین امیری شمیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1385

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: دیداری با چشمه روشن؛ زندگی، آثار، آرا و اندیشه‌های شادروان دکتر غلامحسین یوسفی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

پدیدآور: داوود غلامزاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1385

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: ترجمه کتاب حماسه و نافرمانی و نقد منابع آن

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر علی خزاعی‌فرید

پدیدآور: مرجان بقائی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1383

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تفاهم ملل و گفتگوی تمدنها در شاهنامه

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر ابوالقاسم قوام

پدیدآور: فاطمه حسینی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1382

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: ز آواز ابریشم و بانگ نای بررسی موسیقی رزمی و بزمی در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر احمد علوی

پدیدآور: نیما تجبر

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک:1382

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: دشوارشناسی واژهها و ابیات شاهنامه

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر نقیب نقوی

پدیدآور: زیبا قلاوندی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1382

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان شناسی همگانی

عنوان: بررسی ساخت واژه در شاهنامه فردوسی (کلمات مرکب)

استاد راهنما: دکتر رضا زمردیان

پدیدآور: وحیده عشقی خراسانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1379

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصحیح خاوران‌نامه ابن حسام خوسفی

استاد راهنما: دکتر محمدمهدی ناصح

استاد مشاور: دکتر رضا انزابی‌نژاد

پدیدآور: حمیداله مرادی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1378

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: گسترة کاربردهای واژگان کیهانی در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر محمدجعفر یاحقی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا راشد محصل

پدیدآور: حمید طبسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1376

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: فرهنگ نام‌های بهمن‌نامه و تطبیق آن با شاهنامه

استاد راهنما: دکتر محمدرضا راشد محصل

استاد مشاور: دکتر رضا انزابی‌نژاد

پدیدآور: احمد سنچولی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1376

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: حماسه در ادبیات معاصر فارسی

استاد راهنما: دکتر حسین فاطمی

استاد مشاور: دکتر عباسقلی محمدی

پدیدآور: منصور غفاریان صرافیان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1376

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: فرهنگ کنایات شاهنامه (مفاهیم کنایی مفردات، ترکیبات و مصاریع)

استاد راهنما: دکتر رضا انزابی‌نژاد

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر یاحقی

پدیدآور: فاطمه فرجی ثانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1375

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: مقایسه ارزشهای اخلاقی در شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی

استاد راهنما: دکتر محمد علوی‌مقدم

استاد مشاور: دکتر محمدی

پدیدآور: محمدعلی دوراندیش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1375

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: قرآن در شاهنامه تأثیرپذیری فردوسی از کلام الله مجید

استاد راهنما: سید محمد علوی مقدم

استاد مشاور: دکتر محمد جاوید صباغیان

پدیدآور: محمود جلیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1373

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: عرفان در شاهنامه

استاد راهنما: دکتر محمد جاوید صباغیان

پدیدآور: نصرت ناصری مشهدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1370

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: بررسی اسطوره در شعر فارسی معاصر

استاد راهنما: دکتر رضا انزابی‌نژاد

پدیدآور: نقیب نقوی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1370

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: وصف در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر محمد جاوید صباغیان

استاد مشاور: دکتر حسین رزمجو

پدیدآور: مرادعلی واعظی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1370

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تجلی شاعرانه اسطوره و اشارات داستانی در مثنوی مولوی

استاد راهنما: دکتر غلامحسین یوسفی

پدیدآور: مهدخت پورخالقی چترودی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1364

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: رزم و بزم در شاهنامه

استاد راهنما: دکتر گیتی فلاح رستگار

پدیدآور: عارف احمد المسعود ابوخلف

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1358

 

*دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عنوان: تصاویر شاعرانه ابزار و اشیاء در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: دکتر جلال متینی

پدیدآور: محمدجعفر یاحقی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال اخذ مدرک: 1353

 

تنظیم: سمیّه کریمی‌پور