از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

برگزاری جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری محبوبه علی‌حوری با عنوان «سنجۀ نوع عاشقانه رزمی در روایات منظوم فارسی»

جلسۀ دفاع از رسالۀ محبوبه علی‌حوری (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی) با حضور دکتر محمدجعفر یاحقی (استاد راهنما)، دکتر سیدمهدی زرقانی (استاد مشاور)، دکتر فرزاد قائمی و دکتر محمودرضا قربان صباغ (استادان داور داخلی)، دکتر حسن ذوالفقاری (استاد داور مدعوّ) و دکتر مهدخت پورخالقی چترودی (نمایندة تحصیلات تکمیلی) ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه، ۱۴ تیرماه 1399 به‌صورت مجازی برگزار شد.


علیحوری در خطابة خود ابتدا دربارة دو واژة سنجه و بزمارزم توضیح داد و گفت: سنجه بر چگونگی سنجش نوع ادبی در تعدادی متون دلالت دارد که مبین یکی از اهداف اصلی این رساله است؛ یعنی مشخص‌کردن ژانر ادبی فارسی و افزود: «این واژه اصطلاحی جدید است که در این رساله معادل ترکیب عاشقانه رزمی قرار گرفته است. علی‌حوری همچنین به اهداف رساله ازجمله معرفی «بزمارزم» به‌مثابة یک ژانر و مشخص‌کردن سنجه‌ها برای تعریف یک نوع ادبی اشاره است. علی‌حوری ضمن بیان نکاتی از رساله به بیان دستاوردهای نهایی آن نیز پرداخت.

در ادامة این جلسه، استادان داور بر ویژگی‌های مهم و ارزشمند این رساله؛ ازجمله: نوآوری در کمال ایجاز و خلاقیت، جنبه‌های کاربردی و راهبردی رساله، حضور نویسنده در متن، نثر پخته، استفاده از جداول و تقسیم‌بندی‌های صحیح در ایجاد زیبایی بصری، فرم‌شناسی بسیار خوب، استفاده صحیح از مستندات و نقل‌قولها، استفاده از صد و سی منبع اصلی فارسی و غیرفارسی، تهیه اصطلاح‌نامه پایانی تأکید کردند. همچنین محبوبه علی‌حوری به برخی پرسش‌های داوران پاسخ داد.


دکتر سیدمهدی زرقانی نیز به بیان نکاتی دربارۀ ژانر و روایت‌شناسی پرداخت و دکتر محمدجعفر یاحقی از داوری عالمانه و نکات ارزندة استادان داور تشکر و قدردانی کرد.

درپایان، با تصویب نمره توسط داوران و تعیین درجۀ عالی برای این رساله، محبوبه علی‌حوری موفق به دریافت درجة دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد شد.

تهیّة گزارش: سمیّه کریمیپور