از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

همکاران فعال قطب علمی فردوسی و شاهنامه

 

دکتر فرزاد قائمی

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

سرپرست کارگروه‌های شاهنامه‌خوانی مجازی و حماسه‌های پس از شاهنامه

 

***

 

دکتر فاطمه ماهوان

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

سرپرست کارگروه هنر

 

***

 

اعظم نیک‌خواه فاردقی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر وبگاه قطب و سرپرست بخش تولید محتوای وبگاه

 

***

 

حامد مهراد

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

ناظر تولید محتوای وبگاه و مسئول بخش مصاحبه با شاهنامه‌شناسان

 

***

 

محمد بیانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مسئول بخش تازه‌های نشر و عضو کارگروه حماسه‌های پس از شاهنامه

 

***

 

سارا پورفرح

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

سرپرست کارگروه کودک و شاهنامه و عضو کارگروه خبر

 

***

 

مریم مصدقی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

عضو کارگروه هنر و مسئول بخش مصاحبه با هنرمندان

 

***

 

فاطمه کلانتری

کارشناس ارتباط تصویری

طراح پوسترها و تصاویر هنری وبگاه و عضو کارگروه هنر

 

***

 

مهشید گوهری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو کارگروه تولید محتوای وبگاه قطب علمی و عضو کارگاه حماسه‌های پس از شاهنامه

 

***

 

حورا حق‌شنو

 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه شیراز

عضو کارگروه هنر و مسئول بخش مصاحبه با هنرمندان

 

***

 

سمیه کریمی‌پور

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

عضو کارگروه تولید محتوای وبگاه قطب علمی و مسئول استانداردسازی محتوا