از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

فصلنامه پاژ نشریه علمی مؤسسۀ فرهنگی خردسرای فردوسی منتشر شد:دورۀ جدید ـ سال هشتم ـ شمارۀ چهارم ـ زمستان 1398 ، شمارۀ پیاپی 36

این فصلنامه با مجوّز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت: 8090 / 90 منتشر می شود.

صاحب امتیاز: مؤسسّۀ فرهنگی خردسرای فردوسی

مدیر مسئول و سردبیر: محمّدجعفر یاحقی

مدیر علمی: دکتر حمید طبسی

تحریریه:

دکتر کیمیا تاج نیا، دکتر محمود حسن آبادی،

دکتر حمید طبسی، دکتر علیرضا قیامتی،

رجبعلی لباف خانیکی، جواد محقّق نیشابوری،

دکتر محمّدجعفر یاحقّی

ویراستارا: لیلا بخت آور

تنظیم و صفحه آرا: مرضیه دلیری اصل

طراح جلد: فرید یاحقی

تلفن و دورنگار: 35019274- 051

صفحة خانگی: www.fch-ngo.com

 


سرمقاله: درخت نو آمد جهان را به بار/ دکتر محمّدجعفر یاحقی

#فهرست_مقالات:

پژوهشی در باب واژگان (1) مژانه؟ / دکتر محمّدحسن ابریشمی

ایرانشان و طالع فریدون/ دکتر محمود مدبّری

اهمیّت اسطورۀ کشف آتش و جشن سده در شاهنامه/ دکتر فرزانه بهار

ز بدگوی و بختِ بد آمد گناه! (نقش شعرای دربار غزنه در رنجش ِمحمود از فردوسی) / دکتر حمید طبسی

تولید و مدیریت محتوا در شاهنامۀ فردوسی/ مهندس مینو مرتضایی ـ دکتر مهدی روحانی نژاد

نقد کهن الگویی بر داستان آرش کمانگیر / فاطمه صبیری

کنـــدوکاوی در آیـــین هـــای نـــوروز از دیـــدگاه اسطوره شناسی تطبیقی/ سیما خونساری

گفته بودی: « ما که غریبه نیستیم » (گزارش نشست ادبی با حضور هوشنگ مرادی کرمـانی و افشین شحنه تبار)/ مرسده اسلامی سبزوار

️ « همدلی از همزبانی بهتر است » (سومین همایش بین المللی شرق شناسی ـ فردوسی، فرهنگ و ادب پارسی) / صالحه غضنفری مقدم

️ «از ذوق بهار است لبخند زمستان» (گزارشی از فعّالیّت های مؤسسـۀ خردسـرای فردوسـی در پاییز و زمستان 98) / حامد مهراد

معرّفی « انجمن فرهنگی و ادبی سیاوش » / تحریریۀ پاژ

️ « صد قافله دل رفته پیِ گنج سعادت » (گزارش برگزاری چهارمین همایش ملّی نگاهی نو به زبـان و ادب عامّه) / دکتر سیّدعلی کرامتی مقدّم

ساختارشکنی در تناسبات انسـانی شخصـیت هـای شاهنامۀ تهماسبی / فریبا معصومی پور ـ دکتر فرزانه فرخ فر

برزونامه در فرهنگ عامّه (مقدمه ای بـر روایـات شـفاهی برزونامـه در میـان تاجیکان بوی سون) / دکتر روشن رحمانی، ترجمۀ دکتر محمود حسن آبادی

شعر و داستان با آثاری از:

سیّدحسین سیّدی / حامد فرد

حامد رحمانی / مسعود یوسف پور

عاصی خراسانی / شهریار بصیری

اسما سجّادی پویا

و بخش های تازه های شاهنامه شناسی و اسطوره شناختی / محمّد بیانی

و معرفی کتاب « سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادشاهی خسرو انوشیروان » / محمّد بیانی

@kheradsarayeferdowsi

http://fch-ngo.com/