از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

نشست‌هفتگی شاهنامه‌خوانی با حضور دکتر محمدجعفر یاحقی

قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

 

 

نشست هفتگی  شاهنامه‌خوانی


یکشنبه‌ها ساعت ۱۴ تا۱۶

 

زیر نظر دکتر حمید طبسی


با حضور دکتر محمد جعفر  یاحقی

 

مکان: کتابخانۀ قطب علمی