از سخن‌های دیرینه: هنر جوی و با مرد دانا نشین/ چو خواهی که یابی ز بخت آفرین

انتخاب عضو قطب علمي فردوسي و شاهنامه به عضويت فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 

dr.fotohi

 

جناب آقاي دكتر محمود فتوحي رودمعجني، استاد زبان و ادبيات فارسي و عضو قطب علمي  فردوسي و شاهنامه دانشگاه فردوسي، در چهارصد و چهلمين جلسة شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي به تاريخ 93/11/6 به مدت چهار سال به عضويت وابستة فرهنگستان مزبور، انتخاب شدند.

توفيق استاد ارجمند جناب آقاي دكتر فتوحي را به ايشان و قطب علمي فردوسي و شاهنامه و گروه زبان و ادبيات فارسي شادباش مي گوييم.